ระบาดวิทยากับการป้องกันการรักษาโรค

ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย วันที่ 23 ตุลาคม 2561

ทิศทางการผลิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Exploratory course in Education "Rookie Teacher" เครือข่ายภาคใต้

Patient Sefety - 21 กุมภาพันธ์ 2561

อบรรมเชิงปฏิบัติการ Patient Sefety: Non-Technical skills ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561

  

Research in medical education (รอบที่2)

โดย พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา และ ดร.นพ.ธรรมสรณ์ จีรอัมพรวัฒน์

ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562

ณ ศูนย์แพทยศาสตรฯ รพ.สงขลา

 

 

ปรัชญาของหลักสูตรแพทยศาสตร์

-

Read More

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

-

Read More

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

-

Read More

CpirdDNA

-

Read More