35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...

       

         สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลสงขลา  เปิดรับสมัตรแพทย์ประจำบ้าน  จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ

            คุณสมบัติในการสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตามที่แพทย์สภากำหนด ต้องผ่านการเพิ่มพูนทักษะ หรือมีประสบการณ์การทำงานในเวชปฏิบัติ ของประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 3 ปีเต็ม

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม จำนวน 1 ฉบับ

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ

3. ใบรายงานผลการเรียนแพทยศาสตร์ตลอดหลักสูตร จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

7. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่ขอทุน จำนวน 1 ฉบับ

8. ใบสำเนาใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ จำนวน 1 ฉบับ

9. ประวัติและผลงานที่ผ่านมา (Portfolio) จำนวน 1 ชุด

10. เหตุผลที่เลือกเรียนสาชาเวชศาสตร์ครอบครัว และเลือกมารับการฝึกอบรมที่ โรงพยาบาลสงขลา

 

เปิดรับสมัคร.....ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร  www.mec-songkhla.com/news/file   หรือ  bit.ly/2qlbAwB

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร  bit.ly/2qlbAwB

สอบถามเพิ่มเติม...

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

Tel.074 338 100 ต่อ 5000 

Mobile.082 482 7656     

คุณจันจิรา  นวลแก้ว